statystyki

Inne

Agent ubezpieczeniowy

wróć do działu: Inne »

Agent ubezpieczeniowy - przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Agent ubezpieczeniowy upoważniony jest przez zakład ubezpieczeń do zawierania w jego imieniu i na jego rzecz umów ubezpieczenia.

Czynności agencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę fizyczną, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo:
  1. przeciwko życiu i zdrowiu,
  2. przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
  3. przeciwko ochronie informacji,
  4. przeciwko wiarygodności dokumentów,
  5. przeciwko mieniu,
  6. przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  7. przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  8. skarbowe,
 3. daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych,
 4. posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 5. odbyła szkolenie prowadzone przez zakład ubezpieczeń zakończone zdanym egzaminem.

Prawo na co dzień

Prawo dla specjalisty