statystyki

Finanse

Próg rentowności

wróć do działu: Finanse »

Próg rentowności (ang. BEP - Break Even Point) – wskazuje kiedy przychody ze sprzedaży pokrywają się z poniesionymi kosztami stałymi i zmiennymi. W punkcie rentowności firma nie generuje ani zysków ani strat czyli, że wynik finansowy jest na poziomie zero.

Inaczej mówiąc próg rentowności bada powiązania pomiędzy nakładami i przewidywanymi przychodami dla różnych poziomów wykorzystania mocy produkcyjnej. Jest to punkt wyrównania przychodów ze sprzedaży z kosztami produkcji. Zwiększenie produkcji powyżej progu rentowności przynosi zysk, natomiast zmniejszenie stratę.

Próg rentowności wyznaczany jest przy założeniu podziału wszystkich ponoszonych kosztów na koszty stałe i zmienne.

Do kosztów stałych zaliczamy np.: amortyzację, koszty administracyjne, czynsze itp. Koszty stałe nie zależą od wielkości produkcji, mimo to kwota kosztów może się zmieniać na skutek zmiany czynników takich jak: stawka czynszu, podatku od nieruchomości, oprocentowania kredytów bankowych itp.

Koszty zmienne zależą wprost proporcjonalnie od wielkości produkcji. Do kosztów zmiennych zaliczamy koszt: surowców, materiałów bezpośrednich, energii.

Próg rentowności może być obliczona przy zastosowaniu poniższego wzoru:

Próg rentowności = koszty stałe / (jednostkowa cena zbytu - koszt zmienny na jednostkę)

Próg rentowności może być ilościowy (wzkazuje ile sztuk produktu trzeba sprzedać), lub wartościowy (określa jaką wartość musi osiągnąć sprzedaż).

Zobacz też

Prawo na co dzień

Prawo dla specjalisty

Reklama